Oudercontact en rapport BuBao

Contacten met ouders

Als school vinden we het belangrijk op regelmatige basis met ouders en opvoeders in overleg te gaan over het dagdagelijkse functioneren en de vooruitgang van elke leerling. Daarom zijn er heel wat mogelijkheden voor contacten tussen school en ouders. Zo is er bijvoorbeeld tweemaal per jaar een individueel oudercontact, de agenda als communicatiemiddel, het rapport, … (zie hieronder). Daarnaast staan de directie en orthopedagogen steeds telefonisch of via e-mail ter beschikking. Een telefoontje of een goed gesprek kan al heel wat oplossen. Aarzel niet om ons te contacteren als u met vragen of zorgen over uw kind zit.

Communicatieschrift – Agenda 

• Is één van de middelen om het contact klas/ouder/opvoeder vlot te laten verlopen. 
• Het is een uitnodiging naar hen om er ook gebruik van te maken. 
• Informatie uitwisseling, vraag - antwoord ... 

Open klasdag – Algemene Ouderavond

Eind augustus gaat er een open klasdag door. Alle leerlingen kunnen dan met hun ouders komen kijken naar hun (nieuwe) klas en kennis maken met de leerkracht en het klasteam. Half september gaat er een algemene ouderavond door waar de werking van de school wordt uitgelegd. Hier krijgen ouders de kans om uitgebreid kennis te maken met de leerkracht en het klasteam. De algemene klaswerking wordt toegelicht en ouders krijgen de kans om vragen te stellen. Dit met de bedoeling om de werking binnen het BuBaO te leren kennen en zo een duidelijk beeld van de school te krijgen

Oudercontact

In november en juni gaan de individuele oudercontacten door. In november wordt het doelenplan en de aanpak besproken. In juni komt de eindevaluatie van het doelenplan (het rapport) aan bod. Ouders krijgen op het oudercontact de gelegenheid om de leerkracht, therapeuten, orthopedagoog, … individueel te spreken.

Rapport 

• Doelenplan in november na het oudercontact
• Rapport aan het einde van het schooljaar 
• Een rapportering van hoe er in de klas gewerkt wordt en wat er in het voorbije schooljaar met de leerling gebeurd is. 
• Tijdens het oudercontact in juni heeft men ook de gelegenheid het rapport gezamenlijk te bespreken. 

Open klassenraad 

Voor alle nieuwe leerlingen wordt in het begin van het schooljaar een open klassenraad georganiseerd. Voor deze open klassenraad worden de ouders, opvoeders, thuisbegeleiding en andere betrokken hulpverleners uitgenodigd. Het klasteam (leerkrachten, therapeuten, orthopedagoog) is dan ook aanwezig. Hier wordt besproken hoe de nieuwe leerling gestart is in de klas, de algemene beeldvorming wordt vervolledigd en de aanpak wordt op elkaar afgestemd.

Voor de leerlingen die mogelijks een overgang maken naar het lager of secundair onderwijs, of een eerste of tweede verlenging krijgen in het kleuter of lager onderwijs wordt ook een open klassenraad georganiseerd in de periode maart-april. Op dit overleg wordt de vooruitgang van de leerling besproken, het zorgaanbod naar de leerling toe wordt besproken en bijgestuurd. Daarnaast wordt het advies voor volgend schooljaar besproken met de ouders.

Deze open klassenraden gaan door tijdens de schooluren. Ouders worden op voorhand schriftelijk uitgenodigd. Indien nodig sluit de VCLB-consulent en/of directie ook aan.

Op vraag van ouders kan er om een andere reden ook een open klassenraad of extra overlegmoment georganiseerd worden. Ouders mogen deze vraag steeds stellen aan de orthopedagoog.

 

Afdrukken E-mail